CZ DE

Allgemeine verträgliche Bedinungen

Všeobecné smluvní podmínky (dále jen Podmínky) společnosti Lázně Kundratice, a. s., se sídlem Lázně Kundratice 134, 463 52 Osečná, IČ: 46708880, zapsána v OR vedený u krajského  soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 282(dále jen Lázně) upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností Lázně Kundratice, a.s., a fyzickou osobou, která pobyt v Lázních objednává (dále jen Klient).

I. Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává pobyt a služby v Lázních písemnou objednávkou, zaslanou poštou, elektronicky, telefonem a faxem nebo podanou osobně.

Podstatné náležitosti objednávky:

 • jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, kontakt (telefon, e-mail), státní příslušnost, je-li objednáván pobyt pro cizího státního příslušníka
 • název pobytu (u jednotlivě objednávaných služeb rozsah ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb), počet osob, termín, délka (počet nocí), místo ubytování (hotel nebo penzion)

Řádně vystavenou a podanou objednávkou je Klient vázán.

Potvrzením objednávky pobytu Lázněmi vzniká mezi Klientem a Lázněmi smluvní vztah (dále jen Smlouva). Předmětem Smlouvy je závazek Lázní poskytnout Klientovi pobyt a zabezpečit ve sjednaném rozsahu a kvalitě sjednané služby (dále jen Pobyt) a závazek Klienta zaplatit Lázním smluvenou cenu.

Zasláním objednávky Lázním Klient stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené Smlouvy. Tyto Podmínky se použijí, pokud Smlouva nebo jiné písemné ujednání mezi Smluvními stranami neobsahuje úpravu jinou. Jednotlivá ustanovení těchto Podmínek lze ve Smlouvě změnit nebo vyloučit. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v potvrzené objednávce.

II. Práva a povinnosti Klienta

Klient má právo:

 • být úplně informován Lázněmi o objednávaném Pobytu, tj. jeho rozsahu, termínu a ceně
 • na řádné poskytnutí jím objednaného, Lázněmi potvrzeného a zaplaceného Pobytu
 • kdykoliv před zahájením Pobytu zrušit potvrzenou objednávku za předpokladu dodržení Stornovacích podmínek v souladu s čl. VII. těchto Podmínek

Klient je povinen:

 • úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky
 • zaplatit Lázním v požadovaném termínu sjednanou cenu
 • respektovat vnitřní předpisy lázeňského zařízení, jejichž služby využívá
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku Lázní a ostatních klientů
 • uhradit případnou vzniklou škodu, kterou Klient nebo jiné osoby, které s jeho vědomím využívají služeb Lázní, způsobil Lázním nebo ostatním poskytovatelům služeb v rámci čerpání služeb

III. Povinnosti Lázní ke Klientovi

Lázně jsou povinny:

 • poskytnout Klientovi veškeré informace k Pobytu
 • zabezpečit Klientovi Pobyt podle uzavřené Smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • v případě odstoupení od uzavřené Smlouvy ze strany Klienta vyplatit nejpozději do 14 dnů po písemném obdržení storna zaplacený Pobyt nebo pokud vzniknou Stornovací poplatky rozdíl ceny mezi již zaplaceným Pobytem a příslušnými Stornovacími poplatky

IV. Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných Lázněmi jsou uvedeny v aktuálně platných katalozích, nabídkových listech, cenících nebo na www.laznekundratice.cz.

Úhradu objednaných služeb provádí Klient předem nejpozději 30 dnů před nástupem na Pobyt, není-li v potvrzení Pobytu stanoveno jinak. Je-li Pobyt objednán ve lhůtě 30 dnů a méně před nástupem, je Klient o způsobu placení informován v potvrzení Pobytu, resp. při podání objednávky. Úhradou Pobytu se rozumí připsání zaplacené ceny na účet Lázní.

Úhradu Pobytu může Klient provést:

 • bankovním bezhotovostním převodem nebo vkladem v hotovosti na účet Lázní č.ú. 983529369/0800 u České spořitelny, a.s.
 • platbou v hotovosti v recepci hotelu
 • poštovní poukázkou A

Pobyt Klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě Klient uvede tuto skutečnost již při podání objednávky a Pobyt je na základě objednávky fakturován objednateli podle platných předpisů.

V případě, že z časových důvodů nebude možné zaplatit Pobyt předem a Klient bude platit na místě (platbou v hotovosti), musí být úhrada Pobytu provedena v recepci lázeňského zařízení před poskytnutím první služby Lázněmi.

Služby objednané na místě je Klient povinen zaplatit nejpozději v den skončení Pobytu nebo v poslední den čerpání služeb.

V. Potvrzení Pobytu

K čerpání zaplacených služeb opravňuje Klienta potvrzení Pobytu vystavené Lázněmi obsahující následující údaje: jméno a příjmení Klienta, termín, počet osob, výpis objednaných služeb, cenu a termín úhrady. Klient je povinen zkontrolovat správnost uvedených údajů a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktovat neprodleně oddělení prodeje Lázní.

VI. Nástup na Pobyt

Při nástupu se Klient v recepci ubytovacího zařízení Lázní prokáže průkazem totožnosti, průkazem zdravotní pojišťovny (u příspěvkové lázeňské péče) a potvrzením Pobytu.

VII. Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Klient má právo kdykoliv Pobyt zrušit, tj. odstoupit od uzavřené Smlouvy. Toto odstoupení ze strany Klienta (dále jen Storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno Lázním. Lázním vzniká nárok na zaplacení odstupného (dále jen Stornovacího poplatku), které je stanoveno podle délky doby mezi dnem Storna a prvním dnem potvrzeného Pobytu.

Stornovací poplatky jsou účtovány z celkové, tj. sjednané ceny Pobytu následovně:

Storno pobytu provedeno: Výše stornovacího poplatku v %
28 dnů a více bez stornovacího poplatku
27 -15 dnů 30% z ceny pobytu
15 dnů a 7 dnů 80% z ceny pobytu
6 a méně nebo nenastoupení na pobyt bez předchozího storna 100% z ceny pobytu

Dnem Storna je den doručení písemného Storna Lázním a započítává se do výše uvedeného počtů dní rozhodných pro výpočet Stornovacích poplatků, první den Pobytu se do tohoto počtu dní nezapočítává. V případě stornované Smlouvy provedou Lázně nejpozději do 14 dní vyúčtování a vrácení zaplacené ceny Pobytu s odečtenými Stornovacími poplatky, pokud tyto vzniknou. Stornovací poplatky nebudou účtovány v případě, že v účasti na Pobytu Klientovi zabránily následují okolnosti - živelná pohroma, úmrtí člena rodiny (rodiče, manžel(ka), dítě).

Lázně mohou odstoupit od uzavřené Smlouvy z důvodů závažného porušení povinností Klienta (např. neuhrazení včas a v plné výši ceny objednaného Pobytu), stanovených v těchto Podmínkách, a to bez nároku Klienta na poskytnutí plnění.

VIII. Reklamace

V případě reklamace je "zákazník" povinen uplatnit své požadavky bez zbytečného odkladu přímo u „prodejce“ služeb v místě konání pobytu tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud toto není možné, sepíše s poskytovatelem služeb písemnou reklamaci. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu "prodejce" (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně "zákazníka" (zdravotní stav), na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a "prodejcem" zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny vč. jakýchkoliv dalších finančních náhrad a vyrovnání.

IX. Pojištění zákazníka

Cestovní pojištění zákazníka: zákazníci nejsou ze strany "prodejce" po dobu konání zájezdu pojištěni. Zákazník má možnost uzavřít individuální pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

Všeobecné podmínky nabývají platnosti účinnosti dnem 1.12.2012 a ruší všechny předchozí platné Podmínky.

Lázně mají právo jednostranným úkonem měnit a doplňovat tyto Podmínky zveřejněním na webových stránkách Lázní www.laznekundratice.cz. Nesouhlasí-li Klient se změnou, má právo neprodleně od uzavřené Smlouvy odstoupit (nejpozději do 5 dnů od nabytí jejich účinnosti), jinak se má za to, že se změnou Podmínek souhlasí.

Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, s příslušností soudů ČR.

Veškeré smluvní vztahy, které nejsou upravené ve Smlouvě a v těchto Podmínkách, se řídí občanským zákoníkem.